ទំនាក់ទំនង

Via Monte Bastia 22
24020 Scanzorosciate
Bergamo Italy
ទូរស័ព្ទ3381815679
Whatsapp+393381815679
អ៊ីមែលgiovannimarchesi@hotmail.com